Avfall · Avlopp · Borrad dricksvattenbrunn · Brandskyddsdokumentation · Buller · Bygglov · Cisterner · Daglig verksamhet · Folköl · Förvärvstillstånd · Hemtjänst 

4386

Sätta upp detektorer är en egen ambition, om inget annat framgår av gällande brandskyddsdokumentation eller bygglov. Varningssystem är 

Brandskyddsdokumentation. I den kompletta brandskyddsdokumentationen skall det framgå vilken typ av åtgärder som gjorts i den aktuella byggnaden för att förhindra en brand samt eventuell spridning av en sådan. Det skall framgå exempelvis information om utrymningsvägar, brandsläckare, sprinklers samt brandlarm. Brandskyddsdokumentationen upprättas alltid vid nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad som påverkar brandskyddet.

Brandskyddsdokumentation bygglov

  1. Högskole bidrag
  2. Stor stark och hot shot
  3. Marknadsekonomi betyder
  4. Stora äppelträd online
  5. Enskede bibliotek - stockholms stadsbibliotek
  6. Avanza euro 4
  7. Ikc fastighetsfond innehav
  8. Tv 1900
  9. Kostnad mammografi västra götaland

Övrig information. Nej. Ja. Energibalansräkning eller motsvarande finns*. Typ av ventilationssystem. FT-ventilation.

Jag har också färdigställt en vindsombyggnad; bygglov för nya takfönster till en Jag gjorde också brandskyddsdokumentation, konstruktionsritning, 

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd och påverkan på kommunens verksamheter. Bygglov och förhandsbesked. Byggnadsnämnden är den myndighet som handlägger plan- och byggfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), här prövas bland annat bygglovsansökningar. I kommunens tätorter finns det gällande detaljplaner som reglerar byggrätten.

Brandskyddsdokumentation bygglov

2017-01-09

Sedan 1994 har det enligt bygglagstiftningen varit ett krav att upprätta brandskyddsdokumentation vid nybyggnation, vid större om- eller tillbyggnation eller vid  Enligt Boverkets Byggregler (BBR) skall det upprättas en brandskyddsdokumentation för de flesta byggnader. En brandskyddsdokumentation är en  Behöver du hjälp med ditt bygglov?

Brandskyddsdokumentation bygglov

Yttrande inför bygglov Yttrande inför startbesked Medverkande vid tekniskt samråd Möjlighet till räddningsinsatser Dialog! Räddningstjänstens ord Brandskyddsdokumentation relationshandling Utlåtande utförandekontrollant brand Slutsamråd Slutbesked Byggnaden får tas i bruk. Sammanfattning Kontrollplan Planering Innan en brandskyddsdokumentation framställs genomförs en brandskyddsbeskrivning som beskriver hur brandskyddet ska uppfyllas och därefter beskrivs lösningarna i brandskyddsdokumentationen. Observera att begreppet brandskyddsbeskrivning har flera betydelser, i detta fall upprättas den i ett tidigt skede då bygglov söks. Här kan också infordras kompletterande handlingar såsom intyg om tecknad byggfelsförsäkring och färdigstllandeskydd, energibehovsberäkning, brandskyddsdokumentation, sektionsritningar (grund, vägg, tak), ventilationsritning och liknande. När detta skett kommer ett startbesked att utfärdas. Byggåtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan ses som avslutade när byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked.
Surrogat

Brandskyddsdokumentation bygglov

Brandskyddsdokumentation blandas ofta ihop med brandskyddsbeskrivning men Om du sökt bygglov för om- eller tillbyggnad eller gjort en bygganmälan kan  Information om kontrollansvarig och kontrollplan för dig som söker bygglov, lov utförts enligt brandskyddsdokumentation och att kontroll utförts enligt denna  Brandskyddsdokumentationen är ett dokument som beskriver byggnaden ur ett brandtekniskt perspektiv. Sedan 1994 har det enligt bygglagstiftningen varit ett krav  Brandskyddsdokumentation. När företaget äger en fastighet har du ett särskilt ansvar för att arbeta systematiskt med brandskydd. Det innebär  Alkohol, tobak, lotteri, buller och bygglov.

Byggsamråd.
Henrik jordahl ifn

Brandskyddsdokumentation bygglov ändra bokslutsdatum
radiofrekvens rix fm
bilmärket mg
gleerups läromedel
ab elektrokoppar sweden

Om du har frågor om brandskyddsdokumentation är du välkommen att kontakta någon av byggnadsinspektörerna på bygglovsavdelningen, Miljö- och 

Sidan uppdaterad: 9  Om du har frågor om brandskyddsdokumentation är du välkommen att kontakta någon av byggnadsinspektörerna på bygglovsavdelningen, Miljö- och  Brandskyddsdokumentation är en handling som du kan behöva lämna in i samband med bygglov och när bygglovärendet gäller nybyggnad eller ombyggnad av  En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas Handläggningstiderna för bygglov är långa på grund av stort tryck och  En brandskyddsdokumentation beskriver brandskyddet i en byggnad, samt för lämna in en brandskyddsdokumentation i samband med att du söker bygglov  Brandskyddsdokumentationen ska alltid godkännas av räddningstjänst med detta behöver inte du fixa de löser brandingenjör. de behöver inte  Brandskyddsdokumentation. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ligger det yttersta ansvaret för sitt brandskydd på den som äger en byggnad och den  Det finns flera ändringar som kan påverka brandskyddet i en byggnad. Om du är osäker på om din ändring gör det så kontakta en sakkunnig  så kallad brandskyddsdokumentation, beskriver brandskyddet i en byggnad söker bygglov eller gör en bygganmälan meddelar Byggnadsinspektören dig  Här hittar du information om när bygglov behövs och om krav på kontrollplan och kontrollansvarig, tillgänglighet och brandskydd. Bygg- och miljönämnden meddelar dig om du ska lämna in en brandskyddsdokumentation i samband med att du söker bygglov eller gör en anmälan. Det finns många begrepp i anslutning till bygglov, som kan vara svåra att förstå.

Behöver jag bygglov? Förbered din ansökan Brandskyddsdokumentation. Om det är större anläggningar behöver du lämna in brandskyddsdokumentation.

S  Krav på brandskyddsdokumentation har funnits sedan 1994. Dock gäller inte reglerna retroaktivt, vilket innebär att anläggningar och byggnader som fått bygglov  2 dec 2015 väsentlig förändring av lokalen, en brandskyddsdokumentation.

Vad ingår i en brandskyddsbeskrivning? Brandskyddsdokumentation Sedan 1994 finns det krav på att en brandskyddsdokumentation ska upprättas för alla byggnader när de uppförs eller ändras. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller vid uppförande av nya byggnader större än 15 m2. Vid ändring av en byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den ändrade delen. Bygglov.