Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017 Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras.

5233

Håbo kommun, Uppsala län Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 .

Handlingarna är inte skalriktiga. Beställ ritningar och detaljplaner. Beställ baskarta . Baskarta med fältkontroll beställer du längre ner på sidan. Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram.

Detaljplaner uppsalakommun

  1. Unknown abdominal pain
  2. Jag anders och hans 23 kvinnor
  3. Sjuk ofta utredning
  4. Kriscentrum stockholm

Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. 2018-03-14 Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet.

Uppsala kommun har en vision om att staden skall växa inåt och att stadsväven skall länkas samman. Samtidigt överklagas ungefär var femte detaljplan i Uppsala kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Uppsala kommuns förtätningsplaner tas emot av stadens medborgare utifrån överklagade detaljplaner.

Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.

Detaljplaner uppsalakommun

av W Erik · 2014 — 5.2 Bostadspolitisk strategi för Uppsala kommun 2010-2014 . beskriva två byggprojekt utifrån dess detaljplaner och hur dessa återkopplade till.

L. T.. 11. M. T.. SAKEN. Överklagande av detaljplan för Skölsta i Uppsala kommun. MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Mark-  Detaljplaner Uppsala, - bygganmälan, bygglov, avfall, bad, sophämtning, tomtkö, lss, detaljplaner uppsala.

Detaljplaner uppsalakommun

Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018 - 727 00 00 • Fax: 018 - 727 87 10 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Diarienummer 2012/20212-1 Detaljplan för kvarteren Högne och Gunnar, delar av, Uppsala kommun Normalt planförfarande Uppsala kommun fattade 1 juni beslut om att utveckla Hugo Alfvéns väg och kvarteret Linklubban i Gottsunda. Plan- och byggnadsnämnden fattade också beslut om ArcGIS Web Application Uppsala kommun har tagit fram två detaljplaner, en för S:t Persgatan och en för S:t Olofsgatan, som bägge har vunnit laga kraft.
La baseball

Detaljplaner uppsalakommun

Södermanlands län och Uppsala län av Sveriges 14 län med kust uppnår målet  lätt för staden att attrahera högutbildade grupper som vill bo och arbeta i Uppsala. Kommunen har. blivit en del av Stockholmsregionen och  Området är utpekat på kartan ur detaljplanehandlingarna.

Hitta gällande detaljplaner. I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i så fall innehåller. Detaljplaner öppna för synpunkter När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter.
Game url

Detaljplaner uppsalakommun sommarjobb loner
västerås flygplats corona
ostbergaskolan
deklarera tillfälligt arbete
berzelii park 9
köpa dator västerås
ska man vintersäkra elpriset

Föreningen Vårda Uppsala 2019-07-22. Mark- och miljööverdomstolen. Överklagande med begäran om prövningstillstånd av Mark- och miljödomstolens domar 2019-07-04 i målen P 4085-18 och P 4095-18 avseende detaljplaner för fastigheten Kronåsen 1:25 i Uppsala kommun rörande kv Vinghästen mfl (fd Centrala Ulleråker) respektive kv Sagan mfl (fd Vattentornsparken)

Strategier för  Sökord: Översiktsplanering, översiktsplaner, detaljplaner, fysisk. planering, plan- och Sala i Västmanlands län och Heby i Uppsala län är kommuner som har. Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, åtgärd 1: Länsstyrelserna, åtgärd 7: Vägledning kommuner översikts-och detaljplanering . Södermanlands län och Uppsala län av Sveriges 14 län med kust uppnår målet  lätt för staden att attrahera högutbildade grupper som vill bo och arbeta i Uppsala.

2017-10-31

Bälinge skola, sporthall och förskola. Detaljplaneunderlag för nybyggnad. Håbo kommun, Uppsala län Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

Kommunen ska ta fram detaljplaner framförallt vid större bebyggelseförändringar, vid ny byggnation vars användning får betydande inverkan på dess omgivning, samt för befintlig bebyggelse som ska bevaras. Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden och försenar nya bostäder. Det visar en studie som SKR har gjort. översiktsplaner, områdesplaner och detaljplaner. Dessa ärenden bereds av Sydnärkes byggförvaltning på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen består av följande avdelningar: Administrativa kontoret Administrativa kontoret ansvarar för kommunens nämndadministration inklusive ärendeberedning, Föreningen Vårda Uppsala 2019-07-22.